نگاران طرح تبریز (دکوفویل) | تولید کننده هات استمپ