نگاران طرح تبریز (دکوفویل) | تولید کننده هات استمپ

افتتاحیه کارخانه نگاران طرح تبریز

با افتتاح کارخانه نگاران طرح تبریز، کشور ما هم به جمع چهار کشور تولید کننده هات استمپ پیوست.

کارخانه نگاران طرح تبریز اولین تولید کننده هات استمپ در خاورمیانه توسط مسئولین بلند پایه استانی افتتاح شد
این کارخانه با هزینه 50 میلیارد ریالی در فاز اول و تولید ماهیانه 2 میلیون متر مربع در صدد برآورد نیاز های کشور و
درآینده ای نزدیک انشالله گام در مسیر صادرات و ارز آوری خواهد گذاشت .

پرینت
برگشت
اشتراک گذاری: